Oddział w Gorzowie WielkopolskimAdres

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

tel. (095) 722 89 43
tel. 695 747 912
mail:

Godziny otwarcia:

PON 800 1500
WTO 800 1500
ŚRO 800 1500
CZW 800 1500
PIĄ - -


Zobacz aktualności o bieżących szkoleniach i egzaminach

Egzamin kwalifikacyjny z zakresu urządzeń elektrycznych odbędzie się dnia 02.11.2020 od godz. 16:00 ( poprzez aplikację ZOOM - zdalnie na żywo! )
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.
--------------------------------------------------
Szkolenie z zakresu urządzeń Cieplnych i Gazowych odbędzie się 11.12.2020r. od godz. 12 ( poprzez aplikację TEAMS albo ZOOM - zdalnie na żywo! )
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.
--------------------------------------------------
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski ogłasza nabór na szkolenie z zakresu eksploatacji, dozoru oraz pomiarów urządzeń elektrycznych - ONLINE ( przez aplikację ZOOM - na żywo)

Szkolenie odbędzie się 11 i 14.12.2020 r. o godz.16:00
Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 21.12.2020 r. od godz. 16:00 ( godziny będą dobierane indywidualnie )

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu:
Agata Narkun-Fabiańska - 725516392, 695747912
Katarzyna Urbaniak - 691770255, 695747912
email: sepgorzow@poczta.onet.pl

Koszt seminarium dla eksploatacji oraz dozoru urządzeń elektrycznych:
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
szkolenie online- na żywo 300,00 zł brutto
szkolenie online- na żywo 400,00 zł brutto ( wraz z pomiarami ochronnymi )

DLA FIRM I OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
szkolenie online- na żywo 300,00 zł netto plus VAT
szkolenie online- na żywo 400,00 zł netto plus VAT ( wraz z pomiarami ochronnymi )
koszt egzaminu: 260,00 zł brutto (od jednego świadectwa kwalifikacyjnego - eksploatacja lub dozór)
ilość godzin szkolenia: 8-10 godzin
Szkolenia odbywają się online NA ŻYWO poprzez platformę ZOOM / TEAMS
____________________________________________________________________________________________________________
PROCEDURY SZKOLEŃ ONLINE:

Szkolenia online – ZOOM , TEAMS:
1. Osoba zainteresowana szkoleniem z zakresu urządzeń elektrycznych, cieplnych lub gazowych powinna skontaktować się z biurem SEP poprzez maila lub telefon:
- podać jakie szkolenie chciałaby odbyć
- podać swój numer telefonu i maila
- opłacić szkolenie (numer konta: GBS Gorzów 15 8363 0004 0033 3498 2000 0001- w tytule imię i nazwisko oraz jakie szkolenie)
2. Techniczna strona szkolenia:
Osoba ubiegająca się o szkolenie online powinna pobrać aplikację ZOOM (procedura w załączeniu), następnie czekać na link od pracownika biura/szkoleniowca, który zostanie wysłany smsem (termin i godzina będą podane wcześniej) albo czekać na połączenie przez aplikację Skype.
______________________________________________________________________________________________________--
PROCEDURA EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH ONLINE:

Tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Stowarzyszenie Elek-tryków Polskich Oddział Gorzowski przeprowadza egzaminy według załączonej procedury:

1. Pracodawca lub osoby ubiegające się o sprawdzenie kwalifikacji powinny (zgodnie z § 7. 1. Rozporządzenia):
- pobrać odpowiedni druk wniosku o sprawdzenie kwalifikacji – grupa G1, G2, G3 (strona internetowa www.sepgorzow.pl – oferta/pliki do pobrania)
- pobrany wniosek wypełnić czytelnie (drukowanymi literami, podać koniecznie numer telefonu oraz mail)
- podpisać wniosek (w prawym dolnym rogu) i opłacić (numer konta: GBS Gorzów 15 8363 0004 0033 3498 2000 0001)
- przed wysłaniem wniosek zeskanować i przesłać na (mail: sepgorzow@poczta.onet.pl)
- wypełniony i podpisany wniosek przesłać go do Biura SEP na adres: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski ul. Grobla 9, 66-400 Gorzów Wlkp.
2. Komisja Kwalifikacyjna (w składzie przewodniczący; członkowie; sekretarz) sprawdza wnioski i kwalifikuje osoby ubiegające się do egzaminu.
3. Po zakwalifikowaniu, osoby te powiadamiane są o terminie i sposobie przeprowadzenia egzaminu.
4. Przewodniczący Komisji powołuje zespół egzaminacyjny (wnioski otrzymuje przewodniczący lub sekretarz zespołu)
5. Po przeprowadzonym egzaminie w miejscu, gdzie podpisywała się osoba egzaminowana, przewodniczący (sekretarz) zespołu robi wpis „egzaminowany został poinformowany o wyniku egzaminu”
6. Podpisane przez przewodniczącego wnioski przekazywane są do biura, gdzie zebrane zostaną podpisy pozostałych członków komisji, zostaną sporządzone świadectwa kwalifikacyjne, podpisane i wysłane do zainteresowanych.
______________________________________________________________________________________________________________________
Techniczna strona egzaminu zdalnego:

1. Osoba ubiegająca się o egzamin zdalny powinna pobrać aplikację ZOOM/TEAMS (procedura w załączeniu), następnie czekać na link do egzaminu, który zostanie wysłany smsem (termin i godzina będą podane wcześniej) albo czekać na połączenie przez aplikację Skype.
2. Następnie egzaminowany winien odpowiednio się ulokować w pomieszczeniu, następnie przedstawić się z imienia i nazwiska, do kamery okazać dowód i głośno odczytać Pesel i nr dowodu.
3. Po tym wstępie odbędzie się egzamin a zainteresowany na koniec zostanie poinformowany przez przewodniczącego zespołu o wyniku egzaminu

________________________________________________________________________________________________________________________
SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Stowarzyszenie Elektryków Polskich oddział Gorzowski organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej ” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -biurowych i robotniczych.