Strona główna      Szkolenia i egzaminy      Wnioski do pobrania      O nas
  Rodzaje i Zakres Uprawnień      Oferty      Oferty pracy      Kontakt


Uwaga Elektrycy !
W mediach pojawiaja się reklamy szkoleń i egzaminów SEP. Jedynym właścicielem akronimu SEP jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zapraszamy do prawdziwego SEP u. Profesjonalizm i tradycja ponad 100 lat.
Członkowie SEP

Członkowie SEP


SEP tworzą członkowie: zwyczajni, honorowi, współdziałający i wspierający. Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.

Członkami zwyczajnymi mogą być:

 • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
 • studenci przedostatniego i ostatniego roku wyższej uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
 • technicy wszystkich dziedzin elektryki.

Członka zwyczajnego na podstawie pisemnej deklaracji, z poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych SEP, przyjmuje zarząd oddziału, a zarząd główny w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP,
 • przynależności do wybranego koła, a także do wybranych sekcji i komitetów,
 • udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP,
 • korzystania z pomocy SEP w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi SEP,
 • występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP,
 • ubiegania się o tytuł specjalisty, rzeczoznawcy lub wykładowcy SEP.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 • przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP,
 • czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, do których zgłosił uczestnictwo,
 • przestrzegania zasad etycznego postępowania,
 • opłacania składki członkowskiej.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

 • pisemnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego - zarządowi głównemu,
 • skreślenia w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez rok, pomimo pisemnego upomnienia - uchwałą zarządu oddziału,
 • wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

Członkiem honorowym SEP może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju elektryki lub SEP. Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej. Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego.

Członkami współdziałającymi mogą być:

 • osoby ze średnim wykształceniem związane pracą zawodową z elektryką,
 • studenci wyższej uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
 • uczniowie ostatniego roku technikum lub technicznej szkoły pomaturalnej o specjalnościach związanych z elektryką,
 • w drodze wyjątku osoby nie spełniające kryteriów określonych w punktach 1, 2, 3, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki uzasadniają przyjęcie do SEP.

Członka współdziałającego przyjmuje w trybie określonym zarząd oddziału, a w przypadku osoby zamieszkałej poza granicami kraju zarząd główny.

Członek współdziałający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Członkostwo współdziałające ustaje na skutek:

 • pisemnego wystąpienia zgłoszonego zarządowi oddziału lub w przypadku członka zagranicznego - zarządowi głównemu,
 • skreślenia w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej przez rok, pomimo pisemnego upomnienia - uchwałą zarządu oddziału,
 • wykluczenia orzeczeniem głównego sądu koleżeńskiego.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca go materialnie. Członka wspierającego przyjmuje zarząd oddziału. Wyjątkowo członka wspierającego działającego na terenie całego kraju lub za granicą, na jego wniosek, przyjmuje zarząd główny. Centralny rejestr członków wspierających prowadzi zarząd główny.

Członek wspierający ma prawo do:

 • udziału - z głosem doradczym - w WZDO na zasadach ustalonych przez zarząd oddziału,
 • udziału - z głosem doradczym - w WZD na zasadach ustalonych przez zarząd główny.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

 • rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi przyjmującemu,
 • skreślenia na podstawie uchwały zarządu przyjmującego w przypadkach nie wywiązywania się z zobowiązań.
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

Oddział Gorzowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich posiada olbrzymie możliwości z zakresu szkolenia, analiz, projektowania i certyfikacji. Specjaliści wielu branż Oddziału Gorzowskiego oraz COSiW – Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP w Warszawie jak również BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości SEP w Warszawie jak również specjaliści z całej Polski są do Państwa dyspozycji. Rzeczoznawcami SEP są uznane autorytety – profesorowie polskich uczelni technicznych.

Inżynierowie Oddziału Gorzowskiego SEP we współpracy z ww. agendami SEP są w stanie rozwiązać każdy Państwa problem z dziedziny szeroko pojętej elektryki.

Przykładowe możliwości przedstawiam poniżej:

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
 • Nadzór budowlany
 • Wykonywanie instrukcji dla sieci , urządzeń i instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 (Dz.U. nr 85 poz. 957 § 30)
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego
 • Ekspertyzy , prognozowania i oceny stanu sieci urządzeń i instalacji
 • Szkolenia elektryków, energetyków i gazowników
 • Kursy przygotowujące do egzaminu na Świadectwa Kwalifikacyjne gr. 1, 2 i 3 (elektryczne, energetyczne i gazowe)
 • Egzaminy na „E” i „D” gr.1, 2 i 3
 • Szkolenia zawodowe, BHP, P-Poż itp.
 • Certyfikacje wyrobów i usług wg Dyrektyw Unii Europejskiej z zakresu
 • Dyrektywy niskiego napięcia
 • Dyrektywy medycznej
 • Dyrektywy maszynowej
 • Dyrektywy kompatybilności
 • Dyrektywy zabawkowej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski
ul. Grobla 9
66-400 Gorzów Wielkopolski

Nr konta:
15 8363 0004 0033 3498 2000 0001

Katarzyna Urbaniak, Agata Narkun-Fabiańska
tel. + 48 695 747 912, +48 691 770 255, +48 725 516 392

mail:  sepgorzow@poczta.onet.pl

 

 
 
 
 


stat4u

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Gorzowski, www.sepgorzow.pl 2016- 2024.
"Pod żadnym względem nie zezwala się na wykorzystywanie materiałów zdjęć i treści zamieszczonych w witrynie"