OŚRODEK SZKOLENIA DYSPONUJĄCY NOWOCZESNĄ BAZĄ I DOŚWIADCZONĄ KADRĄ WYKŁADOWCÓW


PROWADZI KURSY, PRZEPROWADZA EGZAMINY, WYDAJE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE, W ZAKRESIE:

 • Dozoru, eksploatacji i pomiarów sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych bez ograniczenia napięcia, obejmujące urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, pomiary ochronne
 • Dozoru, eksploatacji urządzeń i sieci cieplnych bez ograniczenia mocy i ciśnienia, obejmującej urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło
 • Dozoru i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji gazowych, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania oraz zużywające paliwa gazowe bez ograniczenia mocy i ciśnienia, w tym także turbin gazowych
 • Szkolenia zawodowe, BHP, P-Poż.
 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instrukcji dla sieci, urządzeń i instalacji
 • Pomiar promieniowania elektromagnetycznego
 • Ekspertyzy, prognozowania i oceny stanu sieci urządzeń i instalacji
 • Opinie dla sądów i zakładów pracy
 • Certyfikacje wyrobów i usług wg Dyrektyw Unii Europejskiej

OFERTA SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwporażeniowej” dla pracodawców oraz pracowników służb BHP.

Organizujemy kursy dla osób kierujących pracownikami(kierownicy wydziałów, działów, mistrzowie, brygadziści itp.) jak również dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.

Szkolenie zapewnia uczestnikom:

 • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,
 • poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia osobie, która uległa wypadkowi.

Ośrodek organizuje kursy i seminaria przygotowujące kandydatów do egzaminów w wymienionym zakresie. Naszym kontrahentom udostępniamy fachową literaturę SEP. Egzaminy i szkolenia odbywają się na terenie Ośrodka SEP lub w Siedzibie zainteresowanych Firm. Rzeczoznawcy i specjaliści SEP gwarantują najwyższą jakość i terminowość świadczonych usług.

Zgłoszenia na kursy i egzaminy przyjmuje oraz dodatkowych informacji udziela Biuro SEP tel./fax (095) 722 89 43 lub 695 747 912 ul. Grobla 9 w dni robocze w godzinach od 08:00 do 14:00 e-mail: sepgorzow@poczta.onet.pl